HomeBBK – om dig og osBBK vedtægter

Nedenstående punkter er grundlaget for
at din forening er den bedste
http://b-b-k.dk.linux95.unoeuro-server.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-BB-logo_fjer-600-1-160x160.jpg

Medlem af DBF-Midtjylland og
DGI-Sydvest

VEDTÆGTER
FOR
BRØRUP BADMINTONKLUB

§ 1
Foreningens navn er Brørup Badmintonklub (BBK). Stiftet d. 13, jan. 1939. Hjemsted: Brørup.

§ 2
Foreningens formål er udøvelse af badminton og at fremme interessen for denne sportsgren og derigennem styrke medlemmernes evne til at deltage i et forpligtende fællesskab og til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3
Som medlemmer kan optages enhver, dog kan personer der er ekskluderede fra andre foreninger inden for Dansk Idræts Forbund eller slettede som medlemmer på grund af restance med betaling af kontingent, ikke optages i foreningen før deres forhold til den pågældende anden forening er bragt i orden.

§ 4
Kontingentet fastsættes hvert år forud for generalforsamlingen af bestyrelsen. Medlemskabet er gældende for regnskabsåret. Samtlige aktive medlemmer har ret til fast spilletid. Det påhviler bestyrelsen at sørge for at samtlige medlemmer får spilletid, der så vidt muligt skal rette sig efter medlemmernes ønsker.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj. Den indkaldes med mindst 8 dages varsel via eget valg af media kanaler hvor angivelse af dagsorden vises.

§ 6
På den ordinære generalforsamling skal foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status til godkendelse
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  7. Forslag fra bestyrelsen
  8. Forslag fra medlemmer. Forslagene skal være indsendt til bestyrelsen senest 2dage før generalforsamlingen
  9. Eventuelt

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det fornødent. Den indkaldes med mindst 8 dages varsel efter reglerne i § 5. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes med nævnte varsel inden 14 dage efter, at skriftlig begæring underskrevet af mindst en tredjedel af de aktive medlemmer, om afholdelse af generalforsamling er modtaget af bestyrelsen.

§ 8
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år. Øvrige medlemmer har adgang til generalforsamlingen og har ret til at tage ordet på denne, men ingen stemmeret.

§ 9
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Over forhandlinger føres en protokol, der har fuld bevisende ret, når den er underskrevet af dirigenten og bestyrelsens fungerende formand.

§ 10
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de i det næste stykke nævnte ting.

§ 11
For at kunne stemme på generalforsamlingen kræves personligt møde og kontingent betalt.

§ 12
Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år, således at 2 eller 3 afgår hvert år.

Til bestyrelsen vælges en 1. og 2. suppleant, der afgår hvert år. Der vælges 1 revisor. Revisoren vælges for 2 år.

Alle beslutninger i bestyrelsen kræver, at et flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen.

§ 13
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen vælger inden for sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Derudover nedsætter bestyrelsen de udvalg den finder nødvendige for at led e foreningens drift.

§ 14
Foreningens regnskab følger sæsonen månederne fra 1. august til 31 juli.

Det af revisoren reviderede regnskab skal i mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling henligge til eftersyn for medlemmerne hvis muligt. Ellers gennemgås status på regnskabet i den form som er til rådighed på nuværende tidspunkt.

§ 15
Foreningens kontante beholdning må ikke overstige 1000 kr. Overskydende beløb skal indsættes på bankbog. Det på bogen indestående beløb kan hæves af kassereren eller et af den samlede bestyrelse valgt medlem.

§ 16
For den gæld foreningen måtte stifte, hæfter hverken bestyrelse eller medlemmer personligt.

§ 17
Da foreningen er medlem af ”Dansk Badminton Forbund” er medlemmerne underkastet ”Dansk Badminton Forbunds” amatørregler, og de ordensregler som ”Dansk Badminton Forbund” måtte fremsætte.

§ 18
Den generalforsamling som lovligt beslutter foreningens opløsning, træffer samtidigt bestemmelse om hvilke idræts eller almennyttige formål en eventuel formue skal overføres til.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 8. maj 2018.

Hvor kan 3 generationer mødes? Selvfølgelig Brørup Badmintonklub